Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2023-07-19

Andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse är det juridiska begreppet, medan andrahandsuthyrning används i dagligt tal. Det innebär att det har ingen betydelse om medlemmen hyr ut eller lånar ut sin lägenhet, eftersom det alltid krävs ett tillstånd. En bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan att ha tillstånd, riskerar att förlora medlemskapet och att nyttjanderätten till lägenheten blir förverkad.

 

Föreningens policy

Policyn fungerar som ett stöd för styrelsen så att alla ärenden får likvärdig bedömning och att medlemmarna vet vilka regler som gäller. 

§ 1 - Parter i ärendet

Det är medlemmen som är den som kan ansöka om upplåtelse, och det är styrelsen som beviljar eller avslår en ansökan om andrahandsupplåtelse. Medlemmen kan dock alltid vända sig till hyresnämnden och få saken prövad. En andrahandshyresgäst kan aldrig ansöka om att i sin tur få upplåta lägenheten till annan.

§ 2 - Förutsättningar

Kraven på bostadsrättshavarens anförda skäl blev generösare 2014, så länge de innefattar ett rimligt behov av att behålla lägenheten, och en medlem beviljas andrahandsupplåtelse om denne har skäl, samt om föreningen inte har någon anledning att motsätta sig det. Därutöver bedöms alla ärenden individuellt så länge de är styrkta. 

Exempel på skäl där ansökan kan komma att beviljas är följande:

 • Ålderdom
 • Sjukdom
 • Tillfälligt arbete på annan ort
 • Studier på annan ort
 • Längre utlandsvistelse
 • Särskilda familjeförhållanden
 • Provbo med partner (beviljas max 1 år)

Exempel på skäl där ansökan kan komma att avslås är följande:

 • Om det är troligt att medlemmen inte avser att flytta tillbaka efter uthyrningsperioden
 • Om det är troligt att medlemmen enbart vill tillgodoräkna sig hyresintäkter
 • Om det är rent spekulativt förvärv av bostadsrättslägenhet

§ 3 - Uthyrningsperiod

 • Upplåtelse under 3 månader - Dessa ansökningar behandlas generellt inte av styrelsen, då det blir för mycket administraion. Det är trots det varken tillåtet att låna ut eller hyra ut sin lägenhet utan tillåtelse. Det innebär att, gällande Airbnb, fins det tyvärr ingen möjlighet för denna uthyrningsform i föreningen.
 • Upplåtelse mellan 3 och 12 månader - Dessa ansökningar beviljas för maximalt 12 månader, och därefter sker omprövning och medlemmen får inkomma med handlingar som styrker att skäl fortfarande föreligger. Dock blir skälen svagare ju längre tiden går för en andrahandsupplåtelse. 
 • Upplåtelse mer än 12 månader - Dessa ansökningar beviljas vid speciella förhållanden, som exempelvis tjänstgöring utomlands inom försvarsmakt eller hjälporganisation. Dock beviljas maximalt tre år.

§ 4 - Uppgifter i ansökningsblanketten

Läs igenom detta stycke noggrant och fyll i dokumentet enligt nedanstående anvisningar.

 • Bostadsrättsförening - "Brf Veken 1"
 • Org nr - "769604-9944"
 • Lgh nr - Skrivs med 6 siffror XXXX-XX, och återfinns på lägenhetsdörrens utsida
 • "Lägenhetens adress m.m." - Ingen info behöver anges på dessa två rader, då de redan efterfrågas i stycket ovanför
 • Fullständiga uppgifter enligt nedan anges gällande den huvudsaklige hyresgästen
  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • E-postadress till hyresgästen anges i rutan "Övriga upplysningar"
 • Signaturrutan längst ned på sida 1 ska fyllas i

Därutöver anges även övrigt efterfrågade uppgifter.

§ 5 - Medlemmens ansvar

Det är medlemmen som är ytterst ansvarig för hyresgästens handlingar. Styrelsen kan kräva att medlemmen vidtar rättelse, och om så inte sker kan nyttjanderätten till lägenheten förverkas och föreningen blir då berättigad att säga upp nyttjanderättsavtalet. Det är således medlemmens skyldighet att informera om stadgar och ordningsregler. 

Ordningsreglerna gällande namn på postbox och lägenhetsdörr, anger att det inte är tillåtet att ändra eller komplettera dessa med hyresgästens namn. Hyresgästen använder således en c/o-adress.

Om medlemmen bosätter sig utanför Stockholm, måste en kontaktperson anges som bor i Stockholm och som styrelsen kan vända sig till. Medlemmen ger då fullmakt till kontaktpersonen vilket innebär att denne är behörig att ta emot skrivelser som exempelvis innebär rättelseanmodan eller uppsägning.

§ 6 - Ändring av hyresgäst

Den eller de personer som styrelsen eller hyresnämnden har lämnat tillstånd till, ska bo i lägenheten under hela perioden som beviljats. Om hyresgästen ska ändras under den tid som medgivandet föreligger, måste en ny ansökan skickas in av medlemmen. Om så inte sker blir det fråga om olovlig andrahandsupplåtelse. Accepterar inte föreningen förändringen måste medlemmen vidta rättelse inom två månader från det styrelsen fått kännedom om förändringen. 

§ 7 - Kostnad för upplåtelse

Föreningen tar ut en avgift enligt vad som tillåts i bostadsrättslagen, samt föreningens stadgar (§ 6) där det står: "Föreningen har rätt att ta ut en avgift på upplåtelse av bostadsrätt i andra hand, vilket maximalt får uppgå till 10 % av ett prisbasbelopp per år." 

Den maximala uthyrningsavgiften fördelas på 12 och läggs som ett månatligt påslag på medlemsavgiften. Dock kan hela den åriga avgiften komma att tas ut vid uthyrningar kortare än 12 månader. 

 

Handläggning

 1. Fyll i blanketterna digitalt och printa ut
 2. Signera blanketterna med penna
 3. Skanna in blanketterna i en enda inskanning, i nedan nämnda ordning
 4. E-posta en komplett ansökan till styrelsen
 5. Andrahandshyresgästen skickar ett e-postmeddelande till styrelsen och presenterar sig
 • Styrelsens handläggningstid är ca 3 veckor
 • Styrelsen kompletterar ansökan med beslut och signaturer
 • Styrelsen skannar in och e-postar till medlemmen

 

Blanketter

 • Styrkande - Dokument som styrker uppgiven anledning ska bifogas.

 

Styrelsens beslut grundar sig på följande

 

Informationsblad

Det finns flera punkter en bostadsrättsägare bör tänka på innan lägenheten upplåts i andra hand. Fastighetsägarna har sammanställt ett dokument med information om detta.