Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-07-15

Andrahandsupplåtelse 

Inledning

Andrahandsupplåtelse är det juridiska begreppet, medan andrahandsuthyrning används i dagligt tal. 

Önskas en andrahandsupplåtelse skickas en komplett ansökan minst en månad innan önskat upplåtelsedatum till styrelsen, som sedan tar upp ärendet på kommande styrelsemöte för behandling. Det innebär att om medlemmen är sent ute med sin ansökan, får denne framskjuta upplåtelsedatumet tills styrelsen är klar med sin behandling av ärendet. 

Alla ärenden bedöms individuellt, och medlemmen måste kunnna visa på en godtagbar anledning för att ansökan ska beviljas. Det har ingen betydelse om medlemmen hyr ut eller lånar ut sin lägenhet. Det krävs alltid ett godkännande, så även vid airbnb, och ett brott mot stadgarna kan i förlängningen leda till att medlemskapet upphävs.

Styrelsens beslut grundar sig på 7 kap, 10 och 11 § i Bostadsrättslagen, samt på Hyresnämndens riktlinjer, och 18 § i föreningens stadgar.

18 § i föreningens stadgar:
"En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Tillståndet ska tidsbegränsas".

"Om styrelsen inte ger sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid och kan förenas med villkor".

 

Policy

Policyn fungerar som ett stöd för styrelsen så att alla ärenden får likvärdig bedömning och att medlemmarna vet vilka regler som gäller. 

§ 1 - Beviljande eller avslag på inkommen ansökan
Styrelsen i Brf Veken 1 beviljar eller avslår en ansökan om andrahandsupplåtelse. En medlem kan dock alltid gå till hyresnämnden och få sin sak prövad. Medlem i Brf Veken 1 är den som kan ansöka om upplåtelse till annan. En andrahandshyresgäst kan således aldrig ansöka om att i sin tur få upplåta lägenheten till annan.

§ 2 - Ansvar
Om andrahandsupplåtelse beviljas är det medlemmen som är ytterst ansvarig för andrahandshyresgästens handlingar. Styrelsen kan kräva att medlemmen vidtar rättelse, och om så inte sker kan nyttjanderätten till lägenheten förverkas och föreningen blir då berättigad att säga upp nyttjanderättsavtalet. Det är således medlemmens skyldighet att informera om stadgar och ordningsregler. 

Ordningsreglerna gällande namn på postboxen och lägenhetsdörren anger att det inte är tillåtet att ändra eller komplettera dessa med andrahandshyresgästens namn. Andrahandshyresgästen använder således en c/o-adress.

Om medlemmen bosätter sig utanför Stockholm, måste en kontaktperson anges som bor i Stockholm och som styrelsen kan vända sig till. Medlemmen lämnar då fullmakt till kontaktpersonen vilket bl. a innefattar att denne är behörig att ta emot skrivelser som exempelvis innebär rättelseanmodan eller uppsägning.

§ 3 - Kontaktuppgifter
Ansökan ska innehålla tydliga uppgifter beträffande namn, telefonnummer och e-postadress till den eller de som medlemmen önskar upplåta lägenheten till. Även referenser med kontaktuppgifter ska anges så att skötsamheten kan kontrolleras.

§ 4 - Ändra hyresgäst
Den eller de personer som styrelsen eller hyresnämnden har lämnat tillstånd till, ska bo i lägenheten under hela perioden som beviljats. Om andrahandshyresgästen ska ändras under den tid som medgivandet föreligger, måste en ny ansökan inges av medlemmen. Om så inte sker blir det fråga om en olovlig andrahandsupplåtelse om föreningen inte accepterar förändringen. Accepterar inte föreningen förändringen måste medlemmen anmodas att vidta rättelse inom två månader från det styrelsen fick kännedom om förändringen. 

§ 5 - Förutsättningar
En medlem kan göra en andrahandsupplåtelse om denne har skäl och föreningen inte har någon anledning att motsätta sig det. Exempel på styrelsens tolkning av skäl är på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller liknande situationer. Medlemmen ska vid ansökan kunna styrka den uppgivna anledningen till styrelsen. Ansökan kan avslås om styrelsen inte finner det troligt att medlemmen avser att flytta tillbaka till lägenheten efter uthyrningsperioden eller om orsaken enbart beror på att tjäna pengar.

§ 6 - Uthyrningsperiod
Vid en andrahandsupplåtelse ska alltid en tid för upplåtelsetiden anges. Dock beviljar styrelsen maximalt ett år i taget. Därefter sker en omprövning varje år då medlemmen får inkomma med handlingar som styrker att skäl fortfarande föreligger. Dock blir de skälen svagare ju längre tiden går för en andrahandsupplåtelse.
Vid speciella förhållanden som exempelvis tjänstgöring utomlands, inom militär eller hjälporganisation, kan tillstånd ges för hela tjänstgöringsperioden, dock maximalt tre år.

§ 7 - Kostnad
Föreningen tar ut en avgift vilket de har rätt att göra enligt bostadsrättslagen. Hyresnämnden nämner detta på sin hemsida: www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt, och föreningen nämner det i 6 § 3:de stycket i stadgarna där det står: "Föreningen har rätt att ta ut en avgift på upplåtelse av bostadsrätt i andra hand, vilket maximalt får uppgå till 10 % av ett prisbasbelopp per år." Årsavgiften fördelas och tas normalt ut månatligen, medan hela avgiften uttas vid samma tillfälle vid kortare uthyrningar. 

 

Blanketter

Nedanstående blanketter ifylls digitalt, printas ut, och signeras. Därefter skannas dessa in, i en enda inskanning, i nedan nämnda ordning, samt e-postas till styrelsen. Ansökan kompletteras sedan med styrelsens beslut och signaturer och skannas sedan in och e-postas till medlemmen. Ansökan ska vara styrelsen tillhanda minst en månad innan önskat upplåtelsedatum.

Ansökningsblankett -Ifylls digitalt och signeras med penna
Ansökan om tillstånd till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand (formulär 1051)

Styrkande
Medlemmen ska vid ansökan bifoga dokument som styrker uppgiven anledning.

Fullmakt - Ifylls digitalt och signeras med penna
Om medlemmen kommer att vistas på annan ort än i Stockholm, är det nödvändigt att ge fullmakt till någon bosatt i Stockholm som styrelsen kan nå om så behövs.
Fullmakt vid upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand (formulär 1054)

Hyresavtal för andrahand - Ifylls digitalt och signeras med penna
Det är inget krav men en fördel att teckna ett andrahandshyresavtal, eftersom det är en trygghet att kunna visa vad som överenskommits gällande exempelvis hyrestid, uppsägningstid och hyra.
Avtal om upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand (formulär 1055)

 

Övrigt

Lagändring från januari 2013:
Från den 1 februari 2013 har en bostadsrättshavare rätt att ta ut en kostnadsbaserad hyra enligt lagen om uthyrning av egen bostad. Mer om detta finns att läsa på länken: www.hyresnamnden.se/hyra-i-andra-hand/hyran/bostadsratt. Det är dock fortfarande styrelsen, alternativt Hyresnämnden, som har mandatet att bevilja eller avslå en ansökan.

Lagändring från juli 2014:
Från den 1 juli 2014 har kraven på bostadsrättshavarens anförda skäl blivit generösare, så länge de innefattar ett rimligt behov av att behålla lägenheten. Om det står klart att bostadsrättshavaren inte avser att använda lägenheten mer, väger bostadsrättshavarens skäl lättare. Rent spekulativa förvärv vid innehav av bostadsrättslägenheter gynnas inte av reglerna om upplåtelse i andra hand. Enbart att vilja tillgodogöra sig en hyra för lägenheten kan därför inte motivera en andrahandsupplåtelse, eftersom syftet med ett köp av en bostadsrätt fortfarande ska vara att medlemmen bor där. 

Faktablad för bostadsrättsägare:
Det finns flera punkter en bostadsrättsägare bör tänka på innan lägenheten upplåts i andra hand. Fastighetsägarna har sammanställt ett dokument med information om detta.